Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever

 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

 

Aangenomen werk

 

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen te­gen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW bij niet particuliere opdrachtgever.

 

Uurloon

 

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met de opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever worden het totaal aantal uren in rekening gebracht, dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

 

Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen e.d.

 

De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.

 

Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan hem worden retour gezonden.

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen be­draagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen, dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten.

 

Overeenkomsten

 

Overeenkomsten tot aanneming van werk, overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en derzelver aanvullingen en/of wijzigingen worden eerst door schrif­telijke bevestiging van de hovenier voor hem bindend.

 

Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord.

 

Leveranties

 

Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte planten of ontkieming van door hem geleverde zaden wordt door de hovenier, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de her groei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

 

Transportrisico’s

 

Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier, tenzij anders is overeengekomen.

 

Uitvoerbaarheid van de opdracht

 

Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinom­standigheden.

 

Indien naar het oordeel van de hovenier de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd heeft de hovenier het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

 

Hierbij heeft de hovenier het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de her groei van geleverde planten noodzakelijk is.

 

Overmacht

 

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

 

Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de hovenier de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat anderen en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

 

Overmacht aan de zijde van de hovenier

 

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de hovenier tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de hovenier onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

Oplevering

 

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

 

Aansprakelijkheid

 

De hovenier is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

 

Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

 

Betalingen

 

Facturen dienen te zijn betaald binnen dertig dagen na factuurdatum.

 

Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Indien de hovenier een langer krediet dan dertig dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag, of het niet betaalde gedeelte daarvan aan de hovenier een rente verschuldigd zijn ter hoogte het wettelijke rentepercentage.

 

De vordering tot betaling van al het geen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar; wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn onder curatele stelling wordt gevorderd, wanneer enige beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

 

Kosten in geval van niet op niet tijdige betaling

 

Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Klachten en wanprestaties

 

Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van goederen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen.

 

Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of levering van goederen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen schriftelijk te zijn ontvangen.

 

De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

 

Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier zolang deze niet dan wel geheel zijn betaald.

 

Onderhoudswerkzaamheden

 

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden voor de offertedatum.

 

Prijswijzigingen

 

De jaarlijkse prijscompensatie zal indien toegepast, schriftelijk, bij al het aan genomen onderhoudswerk van te voren kenbaar gemaakt worden.